Table of Contents

  Oprichting van de Consumentenombudsdienst

  De Consumentenombudsdienst is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. De oprichting van deze dienst volgt uit de bepalingen van boek XVI van het Wetboek van economisch recht (WER) over de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.

  Naar gelang de aard van de aanvraag maakt de Consumentenombudsdienst de aanvraag:

  • ofwel, over aan een entiteit die gekwalificeerd is in de zin van het boek XVI WER, zodat deze de aanvraag behandelt;
  • ofwel, behandelt de Consumentenombudsdienst de aanvraag zelf als er geen enkele bevoegde gekwalificeerde entiteit voor de regeling van het geschil bestaat.

  De FOD Economie publiceert op zijn website de lijst van de entiteiten (PDF, 66.83 KB) die zij gekwalificeerd acht voor het behandelen van aanvragen tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen op basis van de kwaliteitscriteria bepaald in boek XVI WER en verduidelijkt in het koninklijk besluit van 16 februari 2015.

  Hoe kunt u opgenomen worden op de lijst van gekwalificeerde entiteiten?

  De entiteit die een of meerdere procedures tot regeling van consumentengeschillen aanbiedt en die wenst opgenomen te worden in de lijst van gekwalificeerde entiteiten (PDF, 66.83 KB) bij toepassing van artikel XVI.24, § 2 WER wordt uitgenodigd haar aanvraag in te dienen. U gebruikt daarvoor dit formulier (DOC, 55.5 KB) en voegt daaraan de nodige bijlagen toe.

  Om de entiteiten te helpen bij de voorbereiding van hun dossier, stelt de FOD Economie twee checklists ter beschikking:

  De aanvragen tot kennisgeving kunt u indienen via e-mail of per post:

  FOD Economie
  Algemene Directie Economische reglementering
  Afdeling Consumenten en Ondernemingen
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  hrc.cons@economie.fgov.be

  De aanvragen worden zo snel mogelijk behandeld. Een aanvraag tot kennisgeving kunt u op elk ogenblik  indienen, zelfs na de inwerkingtreding van boek XVI WER.

  Om de entiteiten te helpen er voor te zorgen dat zij voldoen aan alle vereisten van het boek XVI WER alsook aan de voorwaarden bepaald door het koninklijk besluit van 26 februari 2015, stelt de FOD Economie nog drie aanvullende checklists ter beschikking die door de Economische inspectie worden gebruikt voor de uitvoering van de audits van de gekwalificeerde entiteiten:

  De entiteiten die beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in de artikelen XVI.25 en 26 WER alsook aan de voorwaarden bepaald door het koninklijk besluit van 26 februari 2015 worden opgenomen in de officiële lijst van gekwalificeerde entiteiten die wordt meegedeeld aan de Europese Commissie bij toepassing van richtlijn 2013/11 van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen.

  Gevolgen van de erkenning en het voorkomen op de officiële lijst van gekwalificeerde entiteiten

  • de entiteit moet de officiële lijst van gekwalificeerde entiteiten opnemen op haar website en duidelijk aangegeven dat zij een gekwalificeerde entiteit is in de zin van boek XVI WER;
  • de entiteit moet het geheel van criteria bedoeld in boek XVI WER en in het KB van 16.02.2015 respecteren;
  • de Consumentenombudsdienst maakt aan deze entiteit de aanvragen tot regeling van geschillen over die aan haar worden gericht en voor dewelke de entiteit bevoegd is;
  • de entiteit stelt een jaarrapport op overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 16.02.2015;
  • de entiteit komt in aanmerking voor een audit door de Algemene Directie Economische inspectie - Afdeling Alternatieve Geschillenoplossing en Guidance van de FOD Economie. Zij waakt erover dat de gekwalificeerde entiteit wel degelijk werkt overeenkomstig de criteria van boek XVI WER.

  Gevolgen van een weigering tot erkenning

  • de entiteit kan ongehinderd haar activiteiten voortzetten maar mag niet de naam van gekwalificeerde entiteit dragen noch doen geloven dat ze gekwalificeerd is in de zin van boek XVI WER;
  • geen enkele aanvraag tot geschillenregeling die is gericht aan de Consumentenombudsdienst en voor dewelke de entiteit bevoegd is, wordt haar overgemaakt.

  Gevolgen van een audit met negatief besluit

  • als een gekwalificeerde entiteit die is opgenomen in de lijst opgesteld bij toepassing van boek XVI, niet langer voldoet aan alle voorwaarden, dan wordt haar erkenning ingetrokken. Ze wordt verwijderd van de lijst bij beslissing van de FOD Economie;
  • de beslissing tot schrapping wordt pas genomen nadat de entiteit werd gehoord.

  Raadpleeg ook onze algemene richtlijnen Boek XVI "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen": de behandeling van klachten door de ondernemingen (PDF, 238.94 KB)

  Laatst bijgewerkt
  4 september 2019